Succes med innovationskoordinatorer

Sidste år satte Region Nordjylland gang i et projekt, hvor afdelingslæger i fem specialer blev udvalgt til innovationskoordinatorer. Ordningen har været en kæmpe succes, fortæller både de deltagende læger og Innovationsklinikken, der står bag projektet.

Innovationskoordinatorer - Topbillede

Initiativet med lokale innovationskoordinatorer har haft til formål at uddanne ildsjæle, der kunne bistå med at fremme en kultur, hvor man er opmærksomhed på behov og idéer, der kan føre til forbedringer og nye løsninger til gavn for patienter og medarbejdere.

- Innovationskoordinatorens rolle har først og fremmest været at indsamle og vurdere de behov og idéer, som findes ude i klinikken, og hjælpe kollegaerne med at adressere dem de rigtige steder på hospitalet og i regionen – og på den længere bane at skabe en ændring mod en innovationskultur, forklarer Christoffer Høg Jørgensen, der er projektleder i Innovationsklinikken og én af arkitekterne bag programmet.

Undervejs i forløbet er innovationskoordinatorerne blevet klædt på til at varetage rollen som specialets kontaktperson og inspirator, når det kommer til innovation – og de er blevet præsenteret for regionens mange forskellige supportfunktioner.

Problemløsning løfter arbejdsglæden

En af de læger, som ser tilbage på forløbet med stor begejstring, er læge ved Afdeling for Blodsygdomme Inger Lise Gade. Hun fortæller, at rollen som innovationskoordinator både har givet hende et større netværk og en værdifuld indsigt i regionens forskellige støttefunktioner, som kan bistå med at omsætte idéer og problemstillinger til løsninger.

- For mig har innovationskoordinator-forløbet haft en enorm betydning. Jeg har fået et større netværk på tværs af afdelinger, men nok så vigtigt en viden om alle de mange og virkelig kvalificerede supportfunktioner, der er at trække på. Det har været en vigtig introduktion, som jeg har kunne bringe videre til mine kollegaer, fortæller hun.

I sit daglige arbejde er hun meget optaget af forskning og af, hvordan man herigennem kan finde svar på videnskabelige problemstillinger. Men innovationskoordinator-forløbet har givet hende en bredere forståelse for, hvordan det at arbejde struktureret med problemløsning også kan være en vej til at forbedre arbejdsglæden. Det kan for eksempel være ved reflektere over, hvordan små irritationer i hverdagen kan ryddes af vejen – ofte gennem simple ændringer i arbejdsgange, fortæller hun:

- For eksempel får vi lavet nogle genetiske analyser i Århus, hvor svarene kommer retur på papir. Indtil nu har proceduren været, at vores sekretær lagde dem fysisk ind i patientens journal, hvilket gjorde, at lægen var afhængig af at have den i hånden, når han eller hun skulle forberede sig på patienten. Nu har vi ændret proceduren, så sekretæren skanner svaret ind, så vi kan tilgå det hele elektronisk og forberede os, uanset hvor vi er. Det har givet en langt større fleksibilitet, siger Inger Lise Gade.

Formaliseret måde at tænke kreativt

Også læge Claus Vinter Bødker Hviid fra Klinisk Biokemisk Afdeling ser positivt tilbage på innovationskoordinator-forløbet:

- Først og fremmest har forløbet været et formaliseret rum, hvor vi har kunnet tænke kreativt – noget der ellers kan være svært i en travl klinisk hverdag, fortæller han.

Det har blandt andet ført til en større opmærksomhed på de arbejdsgange og opgaver, som går på tværs af specialer.

- Hos os bruger vi en del ressourcer på at tælle og klassificere celler i prøver fra de kliniske afdelinger. Gennem mit samarbejde med Inger Lise, har det været gavnligt at få et indblik i, hvilke data, der er vigtige for hende, og på den måde har vi faktisk kunnet optimere på processen, så vi kun ser på det og beskriver det, der skaber værdi for klinikerne, forklarer Claus Vinter Bødker Hviid og fortsætter:

- Meget detaljerede svar genererer ofte en masse spørgsmål, og kan være forstyrrende. Vi forventer, at en mere fokuseret analyse både vil være tidsbesparende for os i laboratoriet, for klinikerne på hospitalet og for vores kollegaer i almen praksis.

Claus Vinter Bødker Hviid fortæller, at han undervejs i forløbet har modtaget flere idéer fra sine kollegaer på afdelingen. Blandt andet et forslag fra en bioanalytiker om at overlade den afsluttende kontrolskanning af analyserede blodprøver til en robot, da det både ville spare tid og skåne medarbejderne for en fysisk belastning.

- En virkelig god idé, som vi har arbejdet videre med i samarbejde med både Innovationsklinikken, Indkøbsafdelingen, Kontraktenheden og en robotvirksomhed. Projektet viste sig dog at være økonomisk tungt, og er lige nu på standby. Vi var dog aldrig nået hertil, hvis ikke der havde været så stor hjælp og trækkraft at hente fra de forskellige samarbejdspartnere, og selvom vi ikke er kommet i mål, har det været en vigtig læring i forhold til, hvordan man gør innovationsprocessen struktureret og konkret.

Et vigtigt første skridt mod en innovationskultur

Læge ved Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Afdeling, Lene Dahl Siggaard har også gennemført forløbet som innovationskoordinator. Ligesom sine to kollegaer, fremhæver hun det forbedrede kendskab til supportmulighederne som et vigtigt udbytte.

- I den forskning, jeg arbejder med, forsøger vi bl.a. at erstatte eksisterende ineffektive arbejdsgange med digitale alternativer samt indarbejde AI-teknologier til nye løsninger. For at det skal fungere, kræver det integrationer med regionens IT-infrastruktur, og at løsningerne lever op til forskellige juridiske krav. Det er et eksempel på, at innovation ofte kræver involvering af mange forskellige ekspertiser, hvis det skal lykkes, siger hun.

Hun mener desuden, at konceptet med innovationskoordinatorer har været et vigtigt første skridt i forhold til at opbygge en innovationskultur lokalt på afdelingerne. 

- Det har været et rigtig godt forløb, som jeg tænker med fordel kan udvides til andre faggrupper, som alle på forskellig vis arbejder for yde den bedste diagnostik, behandling og pleje til patienterne. Det afgørende er, at man har lyst til innovation og brænder for det – så er afsættet for at motivere andre bedst, siger hun.

Lene Dahl Siggaard understreger, at ansvaret for innovation ikke skal påhvile enkeltpersoner. 

- Det skal drives i fællesskab og opdyrkes, så det at se problemer som potentiale til nyskabelse bliver en naturlig del af hverdagen, siger hun.

Innovationskoordinatorer

Undervejs i forløbet er innovationskoordinatorerne blevet klædt på til at varetage deres nye funktion.
På billedet ses projektleder i Innovationsklinikken, Christoffer Høg Jørgensen og lægerne Lene Dahl Siggaard, Inger Lise Gade, Claus Vinter Bødker Hviid.

 

Håber at kunne videreføre succes

Projektleder i Innovationsklinikken Chantelle Dana Driever glæder sig over, at deltagerne har oplevet forløbet som givende. Hun hæfter sig desuden ved, at koordinatorerne har været med til at formidle et stort antal gode idéer og problemstillinger til videre behandling:

- Nogle af projekterne er blevet bragt til andre afdelinger i Regionen, for eksempel IT-afdelingen, Kvalitet og Sammenhæng, Indkøbsafdelingen og Kommunikation. Andre er blevet til studenterprojekter eller behandlet af os i Innovationsklinikken, eller har ført til samarbejder med industrien. Det var noget af det, vi håbede, kom ud af forløbet, fortæller hun.

Hun medgiver også, at fem innovationskoordinatorer ikke løser opgaven med at skabe en bred innovationskultur på hospitalet med et trylleslag.

- Det kræver mange mennesker, men vi har vist betydningen af at skærpe lokal opmærksomhed på innovation og af at opbygge netværk og forbindelser på tværs af regionens mange forskellige ”økosystemer”. Forløbet har også været med til at forbedre vores eget netværk på tværs af organisationen, siger Chantelle Dana Driever.

Projektet er oprindeligt støttet som et pilotprojekt gennem Foreningen Yngre Læger samt Health Hub – Founded by Spar Nord Fonden. Lige nu arbejder hun og kollegaerne i Innovationsklinikken på at kunne udbyde et nyt forløb af innovationskoordinatorer.

- Vi håber, at hver afdeling en dag kan få mindst én ”innovationskoordinator”, der har fokus på innovation og forbedring, så alle afdelinger aktivt tager del i at finde eller udvikle løsninger til deres hverdagsudfordringer. Det forudsætter, at vi kan skaffe finansiering til at fortsætte – lykkes det, er det planen at åbne konceptet op for alle faggrupper, slutter Chantelle Dana Driever.

 

Hvorfor innovationskoordinatorer?

»I et sundhedssystem med begrænsede ressourcer og voksende efterspørgsel efter sundhedsydelser, er det nødvendigt at arbejde smartere, og bruge de ressourcer, som er til rådighed, klogt.

Det betyder, at nuværende og kommende medarbejdere må have de nødvendige kompetencer, værktøjer og et innovativt mindset for at kunne tilpasse sig ændringerne og stadig løfte opgaven.

Fundamentet skal skabes, så nye løsninger, arbejdsgange, kompetencer og teknologier kan udvikles og modnes til at sikre, at der også i morgen kan leveres den bedst mulige forebyggelse, behandling, pleje og omsorg for borgere og patienter.

Vi skal derfor have vakt nysgerrigheden, øge kompetencerne og handleevnen inden for nytænkning og innovation, blandt nuværende og kommende medarbejdere i sundhedsvæsnet. Ellers når vi ikke i mål.«
 

Innovationschef Jacob Ravn, Innovationsklinikken

 

Af Peter Friis Jeppesen, kommunikationskonsulent.

Opdateret